Shabbat Hanukkah!

Beth Haverim Shir Shalom 280 Ramapo Valley Road, Mahwah, NJ, United States