Shabbat Family Service

Beth Haverim Shir Shalom 280 Ramapo Valley Road, Mahwah, NJ, United States

Shabbat Evening Service

Beth Haverim Shir Shalom 280 Ramapo Valley Road, Mahwah, NJ, United States

Outdoors, weather permitting.

Tot Shabbat

Beth Haverim Shir Shalom 280 Ramapo Valley Road, Mahwah, NJ, United States

Shabbat Evening Service

Beth Haverim Shir Shalom 280 Ramapo Valley Road, Mahwah, NJ, United States

Outdoors, weather permitting.