All Day

Torah Portion Ki Tavo

Beth Haverim Shir Shalom 280 Ramapo Valley Road, Mahwah

Find out more about Ki Tavo here: https://reformjudaism.org/torah-portion/ki-tavo